Tel 01743362859

Medium `Snakeskin` Photo Frame

Code: Medium `Snakeskin` Photo Frame

Dimensions:W: 17cm (6.7")H: 22cm (8.7")


£18.00
A medium sized photo frame with a `snakeskin` finish
Medium `Snakeskin` Photo Frame